California Fungi—Xerocomellus chrysenteron
Xerocomellus chrysenteron
(Photo: © Michael Wood)

Xerocomellus chrysenteron (Bull.) Šutara
Czech Mycol. 60(1): 49. 2008.

Common Name: none

Synonym: Boletus chyrsenteron Bull.; Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet