California Fungi—Veluticeps fimbriata
Veluticeps fimbriata
(Photo: © Michael Wood)

Veluticeps fimbriata (Ellis & Everh.) Nakas.
Mycologia 82(5): 634. 1990.

Common Name: none

Synonyms: Hymenochaete fimbriata Ellis et Everh.; Hymenochaete rugispora Ellis et Everh.; Stereum rugisporum (Ellis & Everh.) Burt;

Misapplied name: Columnocystis abietina (Pers. ex Fr.) Pouz.