California Fungi—Turbinellus kauffmanii
Turbinellus kauffmanii
(Photo: © Michael Wood)

Turbinellus kauffmanii (A.H. Sm.) Giachini
Mycotaxon 115: 197. 2011.

Common Name: none

Basionym: Cantharellus kauffmanii A.H. Sm.

Synonym: Gomphus kauffmanii (A.H. Sm.) Corner