California Fungi—Thelephora terrestris
Thelephora terrestris
(Photo: © Michael Wood)

Thelephora terrestris Ehrh.
Pl. Crypt. Linn. Exsicc.: no. 178. 1787.

Common Name: none