Strobilurus albipilatus
Strobilurus albipilatus
(Photo: © Michael Wood)

Strobilurus albipilatus (Peck) Wells & Kempton
Mycologia 63: 377. 1971.

Common Name: none

Synonym: Collybia albipilata Peck