California Fungi—Sclerotinia sulcata
Sclerotinia sulcata
(Photo: © Michael Wood)

Sclerotinia sulcata (Roberge ex Desm.) Whetzel
Mycologia 37(6): 666. 1945.

Common Name: none

Basionym: Sclerotium sulcatum Roberge ex Desm. (Protologue)

Synonyms: Myriosclerotinia sulcata (Roberge ex Desm.) N.F. Buchw.; Sclerotium sulcatum Roberge ex Desm.