California Fungi—Rhodophana nitellina
Rhodocybe nitellina
(Photo: © Michael Wood)

Rhodophana nitellina (Fr.) Kühner
Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 87: 23. 1971.

Common Name: none

Synonym: Rhodocybe nitellina (Fr.) Singer; Clitopilus nitellinus (Fr.) Noordel. & Co-David