California Fungi—Pycnoporellus alboluteus
Pycnoporellus alboluteus
(Photo: © Fred Stgevens)

Pycnoporellus alboluteus (Ellis & Everh.) Kotl. & Pouz.
Ceska Mycol. 17: 174. 1963.

Common Name: none

Synonym: Phaeolus albotueus (Ellis & Everh.) Pilát