California Fungi—Phellodon atratus
Phellodon atratus
(Photo: © Fred Stevens)

Phellodon atratus K.A. Harrison
Can. J. Bot. 42: 1209. 1964.

Common Name: none