California Fungi—Phaeolus schweinitzii
Phaeolus schweinitzii
(Photo: © Michael Wood)

Phaeolus schweinitzii (Fries) Pat.
Ess. Taxon. Hym., p. 86. 1900.

Common Name: dyer's polypore