California Fungi—Phaeocollybia kauffmanii
Phaeocollybia kauffmanii
(Photo: © Michael Wood)

Phaeocollybia kauffmanii (A.H. Smith) Singer
Revue Mycol. 5: 11. 1940.

Common Name: none 

Synonym: Naucoria kauffmanii A.H. Smith