California Fungi—Neoalbatrellus subcaeruleoporus
Neoalbatrellus subcaeruleoporus
(Photo: © Michael Wood)

Neoalbatrellus subcaeruleoporus Audet & B.S. Luther
Mycotaxon 130(4): 1194. 2016.

Common Name: none

Misapplied names: Polyporus caeruleoporus Peck; Scutiger caeruleoporus (Peck) Murrill; Albatrellus caeruleoporus (Peck) Pouzar