California Fungi—Montagnea arenaria
Montagnea arenaria
(Photo: © Michael Wood)

Montagnea arenaria (DC.) Zeller
Mycologia 35(4): 418. 1943.

Common Name: none