California Fungi—Leucoagaricus erythrophaeus
Leucoagaricus erythrophaeus
(Photo: © Michael Wood)

Leucoagaricus erythrophaeus Vellinga
Mycologia 102(2): 450. 2010.

Common Name: none

Misapplied name: Lepiota roseifolia