California Fungi—Lentinellus montanus
Lentinellus montanus
(Photo: © Michael Wood)

Lentinellus montanus O. K. Miller
Mycologia 57: 933. 1965.

Common Name: none