California Fungi—Hygrophorus caeruleus
Hygrophorus caeruleus
(Photo: © Boleslaw Kuznik)

Hygrophorus caeruleus O.K. Miller
Mycologia 76(5): 816. 1984.

Common Name: none