California Fungi—Hohenbuehelia grisea
Hohenbuehelia girsea
(Photo: © Fred Stevens)

Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer
Lilloa 22: 255. 1951 [1949].

Common Name: none

Synonyms: Pleurotus atrocaeruleus var. griseus Peck; Pleurotus griseus Peck; Resupinatus griseus (Peck) Murrill; Hohenbuehelia atrocaerulea var. grisea (Peck) Thorn & G.L. Barron