California Fungi—Gymnopilus luteofolius
Gymnopilus luteofolius
(Photo: © Michael Wood)

Gymnopilus luteofolius (Peck) Singer
Lilloa 22: 560. 1951.

Common Name: none

Synonym: Pholiota luteofolia Peck