California Fungi—Gymnopilus aurantiophyllus
Gymnopilus aurantiophyllus
(Photo: © Alan Rockefeller)

Gymnopilus aurantiophyllus Hesler
Mycol. Mem. 3: 59. 1969.

Common Name: none

Misapplied name: Gymnopilus sapinius (Fries) R. Maire