California Fungi—Galeropsis polytrichoides
Galeropsis polytrichoides
(Photo: © Michael Wood)

Galeropsis polytrichoides (Zeller) Zeller
Mycologia 35:410. 1943.

Common Name: none

Synonym: Secotium polytrichoides Zeller