California Fungi—Chroogomphus tomentosus
Chroogomphus tomentosus
(Photo: © Michael Wood)

Chroogomphus tomentosus (Murrill) O.K. Mill.
Mycologia 56(4): 532. 1964.

Common Name: none