California Fungi—Chlamydopus meyenianus
Chlamydopus meyenianus
(Photo: © Michael Wood)

Chlamydopus meyenianus (Klotzsch) Lloyd
Mycol. Writ. 1: 134. 1903

Common Name: none

Synonym: Tulostoma meyenianum Klotzsch