California Fungi—Chalciporus piperatoides
Chalciporus piperatoides
(Photo: © Michael Wood)

Chalciporus piperatoides (Smith & Thiers) Baroni & Both
Mycologia 83: 559-564. 1991.

Common Name: none

Synonym: Boletus piperatoides Smith & Thiers