California Fungi—Boletus smithii
Boletus smithii
(Photo: © Michael Wood)

Boletus smithii Thiers
Mycologia 57: 530. 1965.

Common Name: none