California Fungi—Asterophora lycoperdoides
Asterophora lycoperdoides
(Photo: © Steve Trudell)

Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar
Neues Journal für die Botanik 3 (3-4): 56

Common Name: none