California Fungi—Arrhenia epichysium
Arrhenia epichysium
(Photo: © Taylor Lockwood)

Arrhenia epichysium (Persoon: Fries) Redhead, Lutzoni, & Vilgalys
Mycotaxon 83: 47. 2002.

Common Name: none

Synonym: Omphalina epichysium (Persoon) Quélet